English   |   中文   |   русский   |   español

产品

首页> 产品>防焦剂
  • 橡胶防焦剂 CTP(PVI)

    橡胶防焦剂 CTP(PVI)

    本品还能提高胶料的贮藏稳定性,防止存放时发生自然硫化,同时对于已经经受高热或具有焦烧危险的胶料具有再生作用。

Live Chat by comm100